Bateleur Eagle - © Abubakar Ringim

Home » Profiles » Bateleur Eagle
Bateleur Eagle - © Abubakar Ringim

Bateleur eagle (Terathopius ecaudatus), Kainji Lake National Park.  © Abubakar Ringim